Biblioteksråd

Biblioteksrådet er et idéforum, der indgår i dialog med bibliotekets personale om at udvikle og forbedre bibliotekets service.

Idéforum med borgere fra kommunen

Biblioteksrådet er sammensat at borgere fra Dragør Kommune. Rådet er et idéforum for bibliotekets ledelse i spørgsmål om drift og udvikling af biblioteket og medvirker til, at brugernes ønsker og behov imødekommes bedst muligt.

Rådets medlemmer arbejder aktivt for at udbrede kendskabet til bibliotekets virke og bistår med at skabe kontakt med samarbejdspartnere og lignende. Rådet fungerer inden for rammerne af biblioteksloven og kommunalbestyrelsens beslutninger. Desuden er rådet høringspart fx i forbindelse med budget og kultur- og fritidspolitik.

Medlemmer af Biblioteksrådet 2022-

Camilla Corneliussen (formand), Gitte Dupont, Gert Clevin, Pia Voel, Dorthe Bagger og Helle Barth som repræsentant for KB. Per Larsson er suppleant. 

Biblioteksrådets vedtægter

I Biblioteksrådets vedtægter kan du læse om formålet med biblioteksrådet, om hvordan biblioteksrådet vælges og hvor tit rådet mødes.

Vedtægter for biblioteksrådet for Dragør Bibliotekerne – januar 2021

§1 Formål.

Stk. 1.     Rådet er et idéforum for bibliotekets ledelse i spørgsmål om drift og udvikling af biblioteket og medvirker til, at brugernes ønsker og behov imødekommes bedst muligt. 

Rådets medlemmer arbejder aktivt for at udbrede kendskabet til bibliotekets virke og bistår med at skabe kontakt med samarbejdspartnere og lignende.

Stk. 2.     Biblioteksrådet er rådgivende over for bibliotekets ledelse og fungerer som et dialogforum med henblik på at udvikle og forbedre bibliotekets service og udbrede kendskabet til bibliotekets virksomhed. 

Rådet fungerer inden for rammerne af biblioteksloven og kommunalbestyrelsens beslutninger.

§2 Sammensætning og virksomhed.

Stk. 1.     Biblioteksrådet består af 5 medlemmer.

Stk. 2.     Medlemmerne vælges ved direkte valg blandt brugerne af biblioteket på et valgmøde, der er annonceret mindst 4 uger i forvejen på bibliotekets og kommunens hjemmeside og de sociale medier.

Stk. 3.     Der vælges 2 suppleanter, som kan deltage i rådsmøderne uden stemmeret.

Stk. 4.     Hvis et rådsmedlem meddeler varigt forfald, indtræder en suppleant i dennes sted.

Stk. 5.     Valgbarhed og valgret har borgere med fast bopæl i Dragør Kommune og som er fyldt 16 år.

Stk. 6.     Medlemmer og suppleanter vælges for en 4-årig periode, der følger Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Stk. 7.     I biblioteksrådets møder deltager bibliotekslederen samt en repræsentant fra Kommunalbestyrelsen, begge uden stemmeret.

Stk. 8.     Biblioteksrådet udøver sin besluttende virksomhed på møder.

Stk. 9.     Biblioteksrådet er høringsberettiget i alle forhold vedrørende biblioteksforhold, herunder budgettet.

§3 Møder.

Stk. 1.     Umiddelbart efter tiltrædelsen af en ny kommunalbestyrelse indkalder bibliotekslederen til et konstituerende møde.

Stk. 2.     Blandt de 5 rådsmedlemmer vælges en formand og en næstformand for rådet efter samråd med bibliotekets leder.

Stk. 3.     Bibliotekslederen har sekretærfunktion for rådet, udformer dagsorden i samarbejde med formanden og udsender indkaldelse.

Stk. 4.     Punkter fra medlemmer indsendes til formanden eller bibliotekslederen, der sammen opstiller dagsordenen.
Dagsordenen skal være udsendt senest 4 hverdage før det pågældende møde.

Stk. 5.     Biblioteksrådet kan invitere gæster til at deltage i forbindelse med belysning af et punkt på dagsordenen.

Stk. 6.     Mødet ledes af formanden, eller i dennes fravær af næstformanden.
Bibliotekslederen tager referat af møderne.

Stk. 7.     Referatet læses op og godkendes på mødet. Herefter udsendes det til medlemmerne og offentliggøres på bibliotekets hjemmeside.

Stk. 8.     Der holdes et ordinært møde i hvert kvartal, dvs. 4 møder om året. Mødedatoerne fastlægges for et år ad gangen.

Stk. 9.     Ekstraordinære møder afholdes, når formanden samt mindst 2 medlemmer ønsker det.

Stk. 10.   Når BFKU inviterer biblioteksrådet til dialogmøde, tæller dette som et ordinært rådsmøde.

Stk. 11.   Der afholdes fast et møde i august, hvor medlemmerne kan afgive høringssvar til det kommende budget.

Stk. 12.   En gang om året udarbejdes en beretning om bibliotekets virksomhed i det forløbne år. Beretningen afgives så tæt på årsskiftet som muligt.

Vedtaget på Rådsmødet den 20. januar 2021
Vedtaget på BFKUs møde i marts 2021