Privatlivspolitik

Oplysningspligt i forbindelse med indsamling og behandling af personoplysninger

Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig og/eller dit barn – uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

1. Dragør Kommune er dataansvarlig

Dragør Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig og/eller dit barn. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Dragør Kommune
Dragør Bibliotek
Vestgrønningen 18
2791 Dragør
CVR-nr.: 12881517
Telefon: 32 89 04 90
E-mail: databeskyttelse@dragoer.dk

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Dragør Kommune har en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine og/eller dit barns personoplysninger behandles af kommunen, eller hvordan du bruger dine rettigheder.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

3. Formål og retsgrundlag

Vi behandler dine og/eller dit barns personoplysninger til følgende formål:

 • Udlån af materialer og administration af biblioteksservices, fx selvbetjeningsløsninger, e-medier og appen ”Biblioteket”, samt den selvbetjente adgang til bibliotekerne uden for betjent åbningstid
 • Administration ved udlån af lokaler og afvikling af arrangementer
 • Offentliggørelse af billeder fra offentlige arrangementer, møder, events og aktiviteter som led i Dragør Kommunes borgerkommunikation

Retsgrundlaget for vores behandling af dine og/eller dit barns personoplysninger følger af:

 • Biblioteksloven kapitel 1 og 3
 • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b og e
 • Databeskyttelsesloven § 11, stk. 1

Vedr. offentliggørelse af billeder: Billeder fra offentlige arrangementer kan bl.a. blive bragt på bibliotekets hjemmeside, på sociale medier, i publikationer og i pressen. Dragør Bibliotekerne ønsker at bringe billeder i god forståelse med borgerne. Hvis du som borger ikke ønsker at optræde på et billede, kan du anmode om at få billedet fjernet ved henvendelse til bibliotek@dragoer.dk. Billedet vil som udgangspunkt blive fjernet de steder, det kan lade sig gøre.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig og/eller dit barn:

 • Almindelige personoplysninger, fx navn, adresse og evt. e-mail og telefon, CPR-nr. (fortroligt) samt anden information, der vedrører biblioteksvirksomhed og lokaleudlejning, herunder mellemværende med biblioteket og betaling af mellemværender

5. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi modtager dine og/eller dit barns personoplysninger fra:

 • Dig selv og evt. dit barn
 • Det Centrale Personregister (CPR) via Serviceplatformen. Har du navne- og adressebeskyttelse i CPR-registret, bliver det også respekteret i bibliotekets systemer

6. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine og/eller dit barns personoplysninger til:

 • Andre offentlige myndigheder, når vi er berettigede eller forpligtede til det. Vi overdrager fx oplysninger i forbindelse med inddrivelse af gebyrer og erstatning. Vi overlader endvidere personoplysninger til databehandlere, der på vores vegne behandler oplysningerne.

7. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører personoplysninger til tredjelande uden for EU/EØS. Det drejer sig om Facebook, Inc. (Facebook og Instagram) samt OverDrive, Inc. (eReolen Global), der er beliggende i USA.

Som dataansvarlig har vi pligt til at sikre, at personoplysninger kan overføres til tredjelande med beskyttelse i samme omfang, som hvis de befandt sig i EU/EØS. Vi har således pligt til at vurdere – og på regelmæssig basis at revurdere – beskyttelsesniveauet og behovet for supplerende foranstaltninger ved hver overførsel.

Vi afventer p.t. reviderede retningslinjer for overførsler fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd og Datatilsynet.

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi gemmer kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til det formål, som dine oplysninger er blevet registreret og anvendt til, eller hvis det er nødvendigt for at opfylde et særligt lovkrav.

 1. Oplysninger om afleverede materialer, betalte gebyrer, indholdet af beskeder sendt til dig samt dine besøg på bibliotekerne uden for betjent åbningstid slettes automatisk efter 30 dage
 2. Din brugerprofil slettes, hvis du har været inaktiv i 3 år
 3. Dokumenter på indmeldelse af lånere under 18 år slettes 12 måneder efter udgangen af det år, hvor barnet fylder 18 år
 4. Bogføringsbilag, herunder betaling af restancer, slettes efter 5 år i henhold til bogføringsloven.

9. Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis vi behandler dine og/eller dit barns personoplysninger på baggrund af et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine og/eller dit barns personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

10. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig og/eller dit barn. Du har bl.a. ret til:

 • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig og dit barn
 • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig og dit barn
 • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig og dit barn (fx hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
 • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig og dit barn
 • i særlige tilfælde at få slettet oplysninger om dig og dit barn, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via databeskyttelse@dragoer.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

11. Dine klagemuligheder

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine og dit barns personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.