Biblioteksrådets vedtægter

I Biblioteksrådets vedtægter kan du læse om formålet med biblioteksrådet, om hvordan biblioteksrådet vælges og hvor tit rådet mødes.

Vedtægter for biblioteksrådet for Dragør Bibliotekerne – februar 2020

§1 Formål:

Rådet er et idéforum for bibliotekets ledelse i spørgsmål om drift og udvikling af biblioteket og medvirker til, at brugernes ønsker og behov imødekommes bedst muligt. Rådets medlemmer arbejder aktivt for at udbrede kendskabet til bibliotekets virke og bistår med at skabe kontakt med samarbejdspartnere og lignende.

Biblioteksrådet er rådgivende over for bibliotekets ledelse og fungerer som et dialogforum med henblik på at udvikle og forbedre bibliotekets service og udbrede kendskabet til bibliotekets virksomhed. Rådet fungerer inden for rammerne af biblioteksloven og kommunalbestyrelsens beslutninger.

§2 Sammensætning og udpegning

Biblioteksrådet består af i alt 8 medlemmer og defineres neden for således:

 • 5 medlemmer vælges ved simpelt flertal blandt brugerne af biblioteket på et valgmøde, der er annonceret mindst 4 uger i forvejen.
  Valgbare med stemmeret til brugerrådet er alle fra 16 år og opefter med bopæl i Dragør Kommune.
  Repræsentanterne vælges for en 4-årig periode, således at 3 og 2 er på valg hvert andet år.
 • Blandt de 5 vælges en formand og en næstformand for rådet efter indstilling fra bibliotekets ledelse.
 • Kommunalbestyrelsen har 1 repræsentant i biblioteksrådet.
  Kommunalbestyrelsens repræsentant har ikke stemmeret på møderne.
 • Derudover deltager biblioteksledelsen i biblioteksrådet med 2 medlemmer.
  Biblioteksledelsen er sekretærfunktion for rådet, laver indkaldelse og dagsorden og tager referat af møderne.
  Dagsorden for møderne skal være sendt til medlemmerne senest 4 arbejdsdage før et givent møde.
 • Alle medlemmer kan anmode om at få et punkt på dagsorden ved henvendelse til formanden eller biblioteksledelsen.
 • Biblioteksrådet er høringsberettiget i alle forhold vedrørende biblioteksforhold, herunder også budgettet.

§ 3 møder

 • Det første møde i en periode afholdes som et konstituerende møde, umiddelbart efter en ny Kommunalbestyrelse er tiltrådt. Biblioteksledelsen indkalder også til dette møde.
 • Biblioteksrådet konstituerer sig med en formand og næstformand.
 • Biblioteksrådet udøver sin besluttende virksomhed på møder.
 • Biblioteksrådet kan invitere gæster til at deltage i forbindelse med belysning af et punkt på dagsordenen.
 • Biblioteksrådets formand og biblioteksledelsen udarbejder dagsorden til møderne.
 • Punkter fra medlemmer indstilles til formanden eller biblioteksledelsen, der sammen koordinerer dagsorden.
 • Dagsorden udsendes en uge inden mødet.
 • Mødet ledes af formanden og der udarbejdes et referat efter hvert møde.
 • Referatet læses op på mødet og godkendes med det samme. Herefter udsendes det til medlemmerne og publiceres på bibliotekets hjemmeside.
 • Der holdes et møde i hvert kvartal, dvs. 4 møder om året.
 • De år, hvor BFKU inviterer biblioteksrådet til dialogmøde, tæller det som et af de 4 årlige møder.
 • Der er et fast møde i august, hvor medlemmerne kan afgive høringssvar til kommende budget.
 • En gang om året udarbejdes en beretning om bibliotekets aktiviteter i det forløbne år. Beretningen afgives så tæt på årsskiftet som muligt.
 • Ekstraordinære møder afholdes, når formanden samt mindst 2 medlemmer ønsker det.